Algemene voorwaarden van:

 

Post & Dros Performance Parts B.V.

Houtwijk 48

8251 GD Dronten

 

Inschrijfnummer K.v.K.: 72018801

 

 

Artikel 1:            Toepasselijkheid, definities 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de website www.post-en-dros.nl van Post & Dros Performance Parts B.V., gevestigd te Dronten, hierna te noemen “Post & Drost PP”.
 2. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Post & Dros PP, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “de website” wordt verstaan: de in lid 1 vermelde website van Post & Dros PP.
 7. Onder “zaken” wordt verstaan: (motor gerelateerde) onderdelen, data systemen e.d., waaronder onderdelen e.d. voor de racesport. Dit betreft zowel (standaard) producten uit het assortiment als producten die naar wensen van de wederpartij worden samengesteld en/of Post & Dros PP specifiek voor de wederpartij bij haar fabrikant/leverancier bestelt (maatwerk zaken).
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.

 

Artikel 2:            Aanbod, prijzen 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Post & Dros PP mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, eventuele verpakkingskosten/handelingskosten voor emballage en declaraties van ingeschakelde derden. Per product wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW-bedrag en de eventuele kosten.
 3. Een samengesteld aanbod verplicht Post & Dros PP niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Post & Dros PP de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.
 5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte modellen, opgaven van afmetingen, gewichten, capaciteiten, functionaliteiten en andere (technische) omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Kleine - in de branche geaccepteerde - afwijkingen zijn toelaatbaar evenals afwijkingen als gevolg van tussentijdse modelwijzigingen.
 7. De verstrekte modellen blijven eigendom van Post & Dros PP en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Post & Dros PP geretourneerd.
 8. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Post & Dros PP (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen/koerswijzigingen of wijzigingen in de prijzen van de fabrikant/toeleverancier, mag Post & Dros PP de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 9. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Post & Dros PP kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Post & Dros PP er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 3:            Totstandkoming overeenkomsten 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Post & Dros PP heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Post & Dros PP schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Post & Dros PP is pas gebonden aan:
  1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Post & Dros PP - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst en behoudens tegenbewijs van de wederpartij, geldt de afleveringsbon dan wel de factuur als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de overeenkomst.
 2. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is Post & Dros PP pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat zij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd.

 

Artikel 4:            Koop op afstand - bedenktijd, ontbindingsrecht 

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit ziet zowel op bestellingen van de consument via de website als op bestellingen per mail/telefonische bestellingen waarbij de consumenten de bestelde zaak niet op voorhand bij Post & Dros PP heeft gezien.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de zaak heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Post & Dros PP al dan niet met gebruikmaking van een door Post & Dros PP ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van maatwerk zaken.
 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 5:            Koop op afstand - retourzending, terugbetaling 

 1. Tenzij Post & Dros PP de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Post & Dros PP of een door Post & Dros PP gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Post & Dros PP alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. De consument draagt zelf de verzendkosten en het risico van de retourzending. Indien de geleverde zaak bij retourzending kwijt of beschadigd raakt, is de consument gehouden de hiermee gemoeide schade van Post & Dros PP te vergoeden.
 4. Post & Dros PP is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Post & Dros PP aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 5. Tenzij Post & Dros PP de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Post & Dros PP de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 6. Post & Dros PP mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, deze verpakking beschadigd (bijvoorbeeld niet netjes opengemaakt, maar opengescheurd en/of beplakt met gekleurd tape e.d.) of vuil is, de zaken bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Post & Dros PP informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 7. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak (of diens verpakking) verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 8. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 6:            Inschakeling derden 

Post & Dros PP mag leveringen door derden laten verrichten.

 

Artikel 7:            Verplichtingen van de wederpartij 

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Post & Dros PP gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.
 2. Door Post & Dros PP geleverde zaken mogen door de wederpartij alleen worden doorverkocht in de originele, van Post & Dros PP of haar toeleverancier/de fabrikant afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen. Bij het ontbreken van de originele verpakking of beschadiging van/wijzigingen aan deze verpakking is geen retourzending mogelijk.
 3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Post & Dros PP de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Post & Dros PP niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Post & Dros PP niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 8:            Vertrouwelijke informatie 

 1. Post & Dros PP houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. Post & Dros PP verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Post & Dros PP neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Post & Dros PP de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Post & Dros PP als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

 

Artikel 9:            Levering, leveringstermijnen 

 1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Post & Dros PP haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Een vervroegde levering is altijd toegestaan.
 3. Bij gebreke van een overeengekomen levertermijn, informeert Post & Dros PP de wederpartij tijdig van te voren wanneer de bestelde zaken voor afhalen gereed staan of wanneer deze geleverd zullen worden.
 4. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Post & Dros PP alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 5. Post & Dros PP mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 6. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand/magazijn van Post & Dros PP verlaten of Post & Dros PP aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 7. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Post & Dros PP te bepalen wijze. Post & Dros PP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 8. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Post & Dros PP voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Post & Dros PP de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. Tenzij partijen anders overeenkomen, stelt de wederpartij Post & Dros PP dan binnen 3 werkdagen alsnog in staat de zaken te leveren of haalt hij de zaken binnen deze termijn alsnog af.
 10. Indien de wederpartij na voornoemde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Post & Dros PP mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Post & Dros PP en/of het recht van Post & Dros PP alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 10:          Ruilzaken, verkoop met inkoop 

 1. Van “ruilzaken” is sprake als partijen overeenkomen dat Post & Dros PP bij levering van een gereviseerde zaak aan de wederpartij een vergelijkbare oude zaak van de wederpartij inneemt.
 2. Ruilzaken worden alleen verkocht tegen inlevering door de wederpartij van de overeengekomen oude zaak. De in te leveren zaak moet van hetzelfde merk, hetzelfde bouwtype en dezelfde samenstelling zijn als de ruilzaak en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat het blok, de kop, de krukas en de nokkenas) moeten bovendien op normale wijze te reviseren zijn. Indien de ingeleverde zaak niet voldoet aan voornoemde eisen, zijn de hieruit voortvloeiende (meer)kosten voor rekening van de wederpartij.
 3. Met het oog op milieu- en veiligheidsoverwegingen moet de wederpartij de in te leveren zaak veilig en volledig koelvloeistof- en olievrij verpakken. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die Post & Dros PP en/of een derde lijdt als gevolg van het niet op deze wijze aanleveren van de in te leveren zaak en vrijwaart Post & Dros PP voor eventuele aanspraken van derden.
 4. Tenzij partijen anders overeenkomen, mag Post & Dros PP bij aankoop van een ruilzaak statiegeld in rekening brengen. Indien de wederpartij de in te ruilen zaak niet binnen drie maanden na aankoop van de ruilzaak heeft ingeleverd en/of eerstgenoemde zaak niet juist heeft verpakt, hoeft Post & Dros PP het statiegeld niet te restitueren aan de wederpartij. Dit laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot het inleveren van de in te ruilen zaak.
 5. Van “verkoop met inkoop” is sprake als partijen overeenkomen dat Post & Dros PP bij verkoop van een nieuwe zaak een oude zaak van de wederpartij overneemt.
 6. Zowel bij ruilzaken als bij verkoop met inkoop:
  1. blijft de oude zaak voor rekening en risico van de wederpartij tot het moment van aflevering. Onder “het moment van aflevering” wordt verstaan: het moment waarop Post & Dros PP feitelijk de beschikking heeft over bedoelde oude zaak;
  2. is de wederpartij aansprakelijk voor schade die Post & Dros PP lijdt, indien binnen 3 maanden na ontvangst van de oude zaak blijkt dat deze voor Post & Dros PP verborgen gebreken bevat die in alle redelijkheid bij ontvangst niet kenbaar waren voor Post & Dros PP en ook niet door de wederpartij aan Post & Dros PP zijn gemeld.

 

Artikel 11:          Emballage 

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van Post & Dros PP en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. Post & Dros PP bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.
 3. Post & Dros PP mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal Post & Dros PP de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. Post & Dros PP mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft Post & Dros PP de emballage niet terug te nemen. Hij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag Post & Dros PP bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 12:          Klachten 

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, typen e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Post & Dros PP. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Post & Dros PP. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 6. De wederpartij stelt Post & Dros PP in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 7. Retourzending vindt plaats op een door Post & Dros PP te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 8. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of aangepast.

 

Artikel 13:          Garanties 

 1. Post & Dros PP voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Post & Dros PP staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Post & Dros PP geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Post & Dros PP informeert de wederpartij hierover.
 4. Tenzij partijen anders overeenkomen, staat Post & Dros PP niet in voor eventuele (algemene) verklaringen/toezeggingen van de fabrikant of leverancier met betrekking tot prestaties, capaciteiten e.d. van de zaken.
 5. Geen garantie geldt - en de wederpartij is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, eventuele schade door afwijkingen in/van de zaak (zoals afwijkende afmetingen) e.d. - indien de wederpartij de geleverde zaken zelf monteert/inbouwt.
 6. Geen garantie geldt voor onderdelen of revisie- en high performance parts voor de racesport of tuning. Een toepasselijke garantie vervalt bovendien bij inbouw in en/of gebruik van de geleverde zaken in voertuigen die voor de racesport en wedstrijden - in de meest ruime zijn van het woord - gebruikt worden. Post & Dros PP is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en/of het niet functioneren van de geleverde zaken bij gebruik voor races, wedstrijden e.d. De reden hiervoor is mede gelegen in het feit dat de leverancier/fabrikant aan Post & Dros PP geen enkele garantie biedt noch enige aansprakelijkheid accepteert in dergelijke situaties.
 7. Post & Dros PP garandeert niet dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken - zoals races, wedstrijden e.d. - , tenzij zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 8. Gebreken e.d. die het gevolg zijn van door/namens de wederpartij aan de zaken doorgevoerde wijzigingen - al dan niet van technische aard - vallen niet onder de garantie.
 9. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 10. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 11. Indien de wederpartij zich op de garantie wil beroepen stelt hij Post & Dros PP te allen tijde eerst in de gelegenheid eventuele klachten binnen een redelijke termijn te verhelpen, bij gebreke waarvan ieder beroep op de garantie vervalt.
 12. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Post & Dros PP - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 13. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Post & Dros PP. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

 

Artikel 14:          Aansprakelijkheid 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Post & Dros PP gegeven garanties, aanvaardt Post & Dros PP geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Post & Dros PP is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Post & Dros PP aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Post & Dros PP gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Post & Dros PP hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. De wederpartij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop of het doel waarvoor hij de geleverde zaken gebruikt. Indien de wederpartij de zaken - bijvoorbeeld - wil gebruiken/monteren in een voertuig waarmee hij deelneemt aan het verkeer op de openbare weg, moet hij zelf onderzoeken of dit wettelijk is toegestaan. Post & Dros PP is niet aansprakelijk voor bekeuringen, boetes e.d. als gevolg van het (beoogde) gebruik van de geleverde zaken.
 8. Post & Dros PP is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Post & Dros PP verstrekte instructies, adviezen, (gebruiks-)aanwijzingen e.d.;
  2. ondeskundig(e) bewaring (opslag), onderhoud of montage/inbouw van de zaken door de wederpartij;
  3. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Post & Dros PP verstrekte informatie;
  4. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  5. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Post & Dros PP adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Post & Dros PP.
 9. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Post & Dros PP voor eventuele aanspraken van derden.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Post & Dros PP of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Post & Dros PP de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 15:          Betaling 

 1. Post & Dros PP mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Tenzij partijen anders overeenkomen, geschiedt betaling voor overige bestellingen contant/per pin direct bij levering/afhalen van de zaken. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur overeenkomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Post & Dros PP een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 6. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Post & Dros PP bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 7. Post & Dros PP geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 8. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 9. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 10. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 11. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 12. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Post & Dros PP de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Post & Dros PP de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Post & Dros PP eveneens indien hij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt Post & Dros PP eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van Post & Dros PP niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Post & Dros PP heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 16:          Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Post & Dros PP totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert Post & Dros PP direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Post & Dros PP.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Post & Dros PP op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Post & Dros PP een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Post & Dros PP en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Post & Dros PP op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 17:          Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

 1. Post & Dros PP mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 18:          Overmacht 

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Post & Dros PP, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Post & Dros PP wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Post & Dros PP, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Post & Dros PP: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Post & Dros PP of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Post & Dros PP tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 19:          Annulering, opschorting

 Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.

 1. Indien de wederpartij een bestelling voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Post & Dros PP van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Post & Dros PP en afhankelijk van de al verrichte uitvoeringshandelingen en leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De wederpartij vrijwaart Post & Dros PP voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 3. Geen annulering is mogelijk bij maatwerk zaken.
 4. Post & Dros PP mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 5. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag Post & Dros PP deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
 6. Kosten die voor Post & Dros PP voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Post & Dros PP de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 20:          Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Post & Dros PP, maar Post & Dros PP behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Post & Dros PP, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Post & Dros PP.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Post & Dros PP er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 9 juli 2019