Algemene voorwaarden van:

 

V.O.F. Post & Dros Motorenrevisie en Tuning

Houtwijk 48

8251 GD  Dronten

 

Inschrijfnummer K.v.K.: 39049488

 

 

Artikel 1:            Toepasselijkheid, definities 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle overeenkomsten van opdracht tot het verrichten van werkzaamheden - waaronder werkzaamheden op het gebied van revisie en tuning - van V.O.F. Post & Dros Motorenrevisie en Tuning, gevestigd te Dronten, hierna te noemen “Post & Dros MT”.
 2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van Post & Dros MT, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
 5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “object” wordt verstaan: het voertuig, de motor, het onderdeel waaraan overeengekomen werkzaamheden plaatsvinden.
 7. Onder “zaken” wordt verstaan: zowel de bij de werkzaamheden te gebruiken en leveren onderdelen, materialen e.d. als los te verkopen onderdelen, materialen e.d.
 8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.

 

Artikel 2:            Aanbod 

 1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Post & Dros MT mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht Post & Dros MT niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie/zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Post & Dros MT de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
 4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
 5. Getoonde en/of verstrekte modellen, opgaven van afmetingen, gewichten, capaciteiten, functionaliteiten en andere (technische) omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Post & Dros MT zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen. Kleine - in de branche geaccepteerde - afwijkingen zijn toelaatbaar evenals afwijkingen als gevolg van tussentijdse modelwijzigingen.
 6. De verstrekte modellen blijven eigendom van Post & Dros MT en worden op haar eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Post & Dros MT geretourneerd.

 

Artikel 3:            Totstandkoming overeenkomsten 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Post & Dros MT heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Post & Dros MT schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Post & Dros MT is pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Post & Dros MT - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Bij gebreke van een schriftelijke overeenkomst en behoudens tegenbewijs van de wederpartij, geldt de afleveringsbon/werkbon dan wel de factuur als bewijs voor het bestaan en de inhoud van de overeenkomst.

 

Artikel 4:            Koop op afstand – bedenktijd, ontbindingsrecht 

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 6:230g lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. In deze ziet dit op bestellingen per mail/telefonische bestellingen, waarbij de consument de bestelde zaak niet op voorhand bij Post & Dros MT heeft gezien.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd. Binnen deze bedenktijd mag de consument de overeenkomst ontbinden zonder opgaaf van reden.
 3. De in het vorige lid bedoelde bedenktijd bedraagt een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder):
  1. de zaak heeft ontvangen;
  2. de laatste zaak heeft ontvangen, indien de consument in één bestelling meerdere zaken heeft besteld en deze zaken afzonderlijk worden geleverd;
  3. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen, indien de levering van één zaak bestaat uit verschillende zendingen/onderdelen.
 4. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling van de consument aan Post & Dros MT al dan niet met gebruikmaking van een door Post & Dros MT ter beschikking gesteld modelformulier.
 5. Door een ontbinding overeenkomstig de voorgaande leden worden tevens van rechtswege alle eventuele aanvullende overeenkomsten ontbonden.
 6. De consument heeft geen ontbindingsrecht bij de levering van specifieke, voor hem op maat gemaakte of aangepaste, zaken
 7. Indien de consument de geleverde zaak wil retourneren omdat deze niet voldoet aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, gelden de bepalingen van het klachtartikel.

 

Artikel 5:            Koop op afstand – retourzending, terugbetaling 

 1. Tenzij Post & Dros MT de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, moet de consument de zaken onverwijld - maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding - in de originele verpakking, ongebruikt en voor zijn eigen rekening en risico aan Post & Dros MT of een door Post & Dros MT gemachtigde derde retourneren.
 2. Uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, betaalt Post & Dros MT alle van de consument - in het kader van de desbetreffende overeenkomst - ontvangen bedragen terug op dezelfde wijze en in dezelfde valuta als door de consument werd gebruikt.
 3. De consument draagt zelf de verzendkosten en het risico van de retourzending. Indien de geleverde zaak bij retourzending kwijt of beschadigd raakt, is de consument gehouden de hiermee gemoeide schade van Post & Dros MT te vergoeden.
 4. Post & Dros MT is niet verplicht eventuele bijkomende kosten terug te betalen die zijn ontstaan doordat de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering heeft gekozen dan de door Post & Dros MT aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering.
 5. Tenzij Post & Dros MT de geleverde zaken zelf afhaalt/laat afhalen, kan de consument pas terugbetaling vorderen nadat Post & Dros MT de zaken retour heeft ontvangen of de consument heeft aangetoond dat de zaken door hem zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.
 6. Post & Dros MT mag retour gezonden zaken weigeren of slechts een deel van de - van de consument - ontvangen betalingen terugbetalen, indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, deze verpakking beschadigd (bijvoorbeeld niet netjes opengemaakt, maar opengescheurd en/of beplakt met gekleurd tape e.d.) of vuil is, de zaken bewerkt zijn, gebruikt zijn (verder dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de zaak vast te stellen) en/of beschadigd zijn. Post & Dros MT informeert de consument dan direct na ontvangst van de zaken.
 7. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de zaak als zijn behandeling van de zaak (of diens verpakking) verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking daarvan vast te stellen.
 8. De consument is nooit aansprakelijk noch kosten verschuldigd voor het enkele feit dat hij gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht.

 

Artikel 6:            Vergoeding, prijzen, tarieven 

 1. Tenzij partijen voor werkzaamheden een vaste vergoeding overeenkomen, berekent Post & Dros MT haar vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Post & Dros MT bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Post & Dros MT een toeslag berekenen over het uurtarief.
 4. De wederpartij kan voor/bij het sluiten van de overeenkomst tot het verrichten van werkzaamheden een indicatie verlangen van de hiervoor verschuldigde vergoeding. Indien de bij benadering opgegeven vergoeding met meer dan 20% dreigt te worden overschreden, neemt Post & Dros MT contact op met de wederpartij om de meerkosten te bespreken.
 5. Post & Dros MT mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Post & Dros MT en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
 6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, eventuele verpakkingskosten/handelingskosten voor emballage en declaraties van ingeschakelde derden.
 7. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Post & Dros MT (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van de voor de werkzaamheden benodigde zaken of wijzigingen in de prijzen van de fabrikant/toeleverancier, mag Post & Dros MT de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
 8. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aan Post & Dros MT kenbaar maakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Post & Dros MT er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.

 

Artikel 7:            Inschakeling derden 

Post & Dros MT mag leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

 

Artikel 8:            Verplichtingen van de wederpartij 

 1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
  1. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Post & Dros MT gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt en deze informatie juist en volledig is;
  2. hij het object waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht tijdig aan Post & Dros MT ter beschikking stelt;
  3. er geen waardevolle spullen onbeheerd achterblijven in het object.
 2. Het risico voor de objecten van de wederpartij die Post & Dros MT in het kader van de uitvoering van de overeenkomst onder zich heeft (waaronder eigendommen van de wederpartij die zich nog in een ter beschikking gesteld voertuig bevinden), blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij moet deze objecten zelf adequaat te verzekeren.
 3. Door Post & Dros MT geleverde zaken mogen door de wederpartij alleen worden doorverkocht in de originele, van Post & Dros MT of haar toeleverancier/de fabrikant afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen. Bij het ontbreken van de originele verpakking of beschadiging van/wijzigingen aan deze verpakking is geen retourzending mogelijk.
 4. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Post & Dros MT de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Post & Dros MT niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Post & Dros MT niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

 

Artikel 9:            Vertrouwelijke informatie 

 1. Post & Dros MT houdt alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van/over de wederpartij heeft verkregen geheim. Post & Dros MT verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Post & Dros MT neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
 3. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, verwerkt Post & Dros MT de informatie conform deze verordening en meldt zij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform deze verordening.
 4. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Post & Dros MT als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers/derden zoals bedoeld in lid 2.

 

Artikel 10:          Levering, termijnen, voortgang en uitvoering overeenkomst 

 1. Post & Dros MT spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren. Echter, overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Post & Dros MT haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
 2. Een vervroegde levering/uitvoering is altijd toegestaan.
 3. Bij gebreke van een overeengekomen levertermijn, informeert Post & Dros MT de wederpartij tijdig van te voren wanneer de bestelde zaken voor afhalen gereed staan of wanneer deze geleverd zullen worden.
 4. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat Post & Dros MT de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling en alle voor de levering/werkzaamheden noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen en/of kan beschikken over het object waaraan de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
 5. Post & Dros MT mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
 6. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand/magazijn van Post & Dros MT verlaten of Post & Dros MT aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
 7. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Post & Dros MT te bepalen wijze. Post & Dros MT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport.
 8. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Daarbij gaat het risico op de consument over op het moment waarop de zaken feitelijk aan hem/een door hem aangewezen derde (niet-zijnde de vervoerder) ter beschikking staan. Indien de consument zelf de vervoerder aanwijst (niet-zijnde een door Post & Dros MT voorgestelde vervoerder), gaat het risico op hem over bij ontvangst van de zaken door deze vervoerder. Verzending of transport is voor rekening van de consument.
 9. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, mag Post & Dros MT de bestelde zaken/de zaken die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Post & Dros MT dan binnen een door Post & Dros MT gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
 10. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Post & Dros MT mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Post & Dros MT en/of het recht van Post & Dros MT alsnog nakoming te vorderen niet aan.
 11. Bij overeengekomen werkzaamheden aan een object, informeert Post & Dros MT de wederpartij wanneer het object voor afhalen gereed is. De wederpartij moet het object binnen één week na deze mededeling ophalen. Bij gebreke daarvan, blijft de wederpartij gehouden tot betaling van de verrichte werkzaamheden en mag Post & Dros MT stallings- of opslagkosten in rekening brengen.
 12. Post & Dros MT informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
  1. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
  2. indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kunnen worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Post & Dros MT eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Post & Dros MT in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
 13. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk tussen Post & Dros MT en de wederpartij overeengekomen. Post & Dros MT is pas gebonden aan mondelinge afspraken na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra hij - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 14. Bij de werkzaamheden vervangen onderdelen/ materialen stelt Post & Dros MT alleen ter beschikking aan de wederpartij op diens uitdrukkelijk verzoek. Bij gebreke daarvan worden deze onderdelen/materialen eigendom van Post & Dros MT.

 

Artikel 11:          Oplevering, goedkeuring werkzaamheden 

 1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden aan een object afgerond zijn informeert Post & Dros MT de wederpartij hierover.
 2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij de werking van (de onderdelen van) het object heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
 3. Indien het voor de controle van het object noodzakelijk is dat de wederpartij het object eerst in gebruik neemt, worden de werkzaamheden geacht te zijn goedgekeurd indien de wederpartij niet binnen 2 werkdagen na afhalen van het object heeft gereclameerd.
 4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het object, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Post & Dros MT voltooide werk.
 5. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 12:          Emballage 

 1. Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van Post & Dros MT en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.
 2. Post & Dros MT bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.
 3. Post & Dros MT mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal Post & Dros MT de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. Post & Dros MT mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, hoeft Post & Dros MT de emballage niet terug te nemen. Hij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.
 5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag Post & Dros MT bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 13:          Klachten 

 1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, typen e.d. op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Post & Dros MT. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan Post & Dros MT. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen een door Post & Dros MT gestelde (garantie)termijn na oplevering - schriftelijk aan Post & Dros MT. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. De wederpartij stelt Post & Dros MT in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending of het (opnieuw) ter beschikking stellen van de zaak/het object noodzakelijk is of Post & Dros MT de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 8. Retourzending vindt altijd plaats op een door Post & Dros MT te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of aangepast.

 

Artikel 14:          Garanties 

 1. Post & Dros MT voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
 2. Post & Dros MT staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken baseert Post & Dros MT zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier voor deze/bestelde zaken een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Post & Dros MT informeert de wederpartij hierover.
 4. Tenzij partijen anders overeenkomen, geldt zowel voor geleverde zaken als verrichte werkzaamheden een garantietermijn van 6 maanden na (op)levering van die zaken/werkzaamheden.
 5. Tenzij partijen anders overeenkomen, staat Post & Dros MT niet in voor eventuele (algemene) verklaringen/toezeggingen van de fabrikant of leverancier met betrekking tot prestaties, capaciteiten e.d. van de zaken.
 6. Geen garantie geldt - en de wederpartij is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, eventuele schade door afwijkingen in/van de zaak (zoals afwijkende afmetingen) e.d. - indien de wederpartij de geleverde zaken zelf monteert/inbouwt.
 7. Geen garantie geldt voor onderdelen of revisie- en high performance parts voor de racesport of tuning. Een toepasselijke garantie vervalt bovendien bij inbouw in en/of gebruik van de geleverde zaken in voertuigen die voor de racesport en wedstrijden - in de meest ruime zijn van het woord - gebruikt worden. Post & Dros MT is bovendien nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt en/of het niet functioneren van de geleverde zaken bij gebruik voor races, wedstrijden e.d. De reden hiervoor is mede gelegen in het feit dat de leverancier/fabrikant aan Post & Dros MT geen enkele garantie biedt noch enige aansprakelijkheid accepteert in dergelijke situaties.
 8. Post & Dros MT garandeert niet dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil gebruiken - zoals races, wedstrijden e.d. - , tenzij zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 9. Gebreken e.d. die het gevolg zijn van door/namens de wederpartij aan de geleverde zaken doorgevoerde wijzigingen - al dan niet van technische aard - vallen niet onder de garantie.
 10. Geen garantie geldt voor door Post & Dros MT in opdracht van de wederpartij verrichte noodreparaties.
 11. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 12. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 13. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Post & Dros MT - naar haar keuze - voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog kosteloos op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 14. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog kosteloos op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Post & Dros MT. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

 

Artikel 15:          Aansprakelijkheid 

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Post & Dros MT gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen, aanvaardt Post & Dros MT geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Post & Dros MT is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Post & Dros MT aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Post & Dros MT gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
 5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Post & Dros MT hiervoor aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verwerking beschikbaar stelt, is Post & Dros MT verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen/onderdelen.
 8. De wederpartij blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop of het doel waarvoor hij de geleverde zaken/het object waaraan de werkzaamheden hebben plaatsgevonden gebruikt. Indien de wederpartij wil deelnemen aan het verkeer op de openbare weg, moet hij zelf onderzoeken of dit is toegestaan bij deze zaken/dit object. Post & Dros MT is niet aansprakelijk voor bekeuringen, boetes e.d. als gevolg van het (beoogde) gebruik van de geleverde zaken/het object.
 9. Post & Dros MT is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan:
  1. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Post & Dros MT verstrekte instructies, adviezen, (gebruiks-)aanwijzingen e.d.;
  2. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud of montage/inbouw van de zaken door de wederpartij;
  3. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Post & Dros MT verstrekte informatie;
  4. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
  5. als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Post & Dros MT adviseerde en/of gebruikelijk is;
  6. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde/object zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Post & Dros MT.
 10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Post & Dros MT voor eventuele aanspraken van derden.
 11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Post & Dros MT of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Post & Dros MT de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.

 

Artikel 16:          Betaling 

 1. Post & Dros MT mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. De gevraagde vooruitbetaling bedraagt voor consumenten maximaal 50% van de overeengekomen prijs.
 2. Tenzij partijen anders overeenkomen, vindt betaling direct bij levering van de zaken of afhalen van het object contant plaats. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Post & Dros MT een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Post & Dros MT bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 6. Post & Dros MT geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
  1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
  2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Post & Dros MT de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Post & Dros MT de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Post & Dros MT eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengt Post & Dros MT eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. De wederpartij mag de vorderingen van Post & Dros MT niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Post & Dros MT heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor de consument.

 

Artikel 17:          Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Post & Dros MT totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
 4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
 5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij informeert Post & Dros MT direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
 7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Post & Dros MT.
 8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Post & Dros MT op haar eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Post & Dros MT een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Post & Dros MT en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Post & Dros MT op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.

 

Artikel 18:          Retentierecht 

 1. Post & Dros MT mag de teruggave van objecten van de wederpartij, die zij voor werkzaamheden onder zich heeft, opschorten indien en gedurende de periode dat de wederpartij:
 2. de kosten van (eerdere) werkzaamheden aan deze objecten niet (volledig) heeft voldaan;
 3. overige opeisbare vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Post & Dros MT niet (volledig) heeft voldaan.
 4. Post & Dros MT is niet aansprakelijk voor eventuele schade - van welke aard dan ook - die voortvloeit uit het uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 19:          Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d. 

 1. Post & Dros MT mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
 7. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 20:          Overmacht 

 1. Bij overmacht van de wederpartij of Post & Dros MT, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht van Post & Dros MT wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Post & Dros MT, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
 3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Post & Dros MT: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Post & Dros MT of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Post & Dros MT tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 21:          Annulering, opschorting 

 1. Dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de wettelijke bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Post & Dros MT van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Post & Dros MT en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
 3. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Post & Dros MT de daarvoor gere­ser­veerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in reke­ning brengen.
 4. De wederpartij vrijwaart Post & Dros MT voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
 5. Geen annulering is mogelijk bij maatwerk zaken.
 6. Post & Dros MT mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
 7. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Post & Dros MT deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Post & Dros MT zijn gereserveerd voor de opschortingsperiode.
 8. Kosten die voor Post & Dros MT voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Post & Dros MT de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.

 

Artikel 22:          Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

 1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Post & Dros MT, maar Post & Dros MT behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
 4. Ongeacht de keuze van Post & Dros MT, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Post & Dros MT.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Post & Dros MT er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 20 januari 2020